Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /wp-includes/pomo/plural-forms.php on line 210
Kozłowski i partnerzy Kozłowski i partnerzy – Kancelaria prawnicza

Specjalizujemy się w doradztwie w zakresie prowadzenia zamierzeń inwestycyjnych.


Prowadzimy kompleksową obsługę - począwszy od audytu prawnego nieruchomości, poprzez prowadzenie wszelkich procedur sądowych i administracyjnych, koniecznych do podjęcia i zakończenia realizacji inwestycji, skończywszy na przygotowaniu i negocjacji umów o roboty budowlane. Kancelaria świadczy także pomoc prawną z zakresu przepisów prawa administracyjnego, rzeczowego i gospodarczego. Spółka Kozłowski i Partnerzy powstała w połowie 2015 roku. Tworzą ją radcowie prawni wywodzący się z Kancelarii Radcy Prawnego Sławomira Kozłowskiego powstałej w czerwcu 2005 roku w wyniku przekształcenia działającej od lipca 2002 roku firmy doradczej – Sławomir Kozłowski Konsulting.

Specjalizacje


Oferujemy pomoc w sprawach
z zakresu:

 • Prawa administracyjnego,
 • Prawa samorządu terytorialnego,
 • Prawa budowlanego,
 • przepisów planowania i zagospodarowania
  Przestrzennego (gospodarka przestrzenna)
 • Prawa ochrony środowiska,
 • Przepisów regulujących gospodarkę nieruchomościami
 • Prawa geodezyjnego,
 • Prawa wodnego,
 • Prawa rzeczowego,
 • Prawa lokalowego,
 • Zamówień publicznych,
 • Prawa gospodarczego.

spec1

Świadczymy kompleksową pomoc prawną w zakresie prowadzenia wszelkich procedur prawnych koniecznych do rozpoczęcia inwestycji.

Gospodarka przestrzenna

 • Przygotowywanie projektów wniosków i uwag do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
 • Sporządzanie skarg na uchwały w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
 • Prowadzenie postępowań w sprawie ustalenia warunków zabudowy
 • Prowadzenie postępowań w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji
  celu publicznego
 • Prowadzenie postępowań z zakresu spec – ustaw – drogowej, lotniskowej czy kolejowej
 • Prowadzenie postępowań w sprawie poboru renty planistycznej.

 

Prawo budowlane

 • Prowadzenie postępowań w sprawie zgłoszenia robót budowlanych,
 • Prowadzenie postępowań w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę,
 • Prowadzenie postępowań w sprawie udzielenia pozwolenia na użytkowanie,
 • Prowadzenie postępowań w sprawie legalizacji samowoli budowlanej,
 • Prowadzenie postępowań w sprawie nieprawidłowego stanu technicznego obiektu budowlanego.

Prawo ochrony środowiska i prawo wodne

 • Prowadzenie postępowań w sprawie uzyskania decyzji środowiskowej – w tym przygotowanie raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
 • Prowadzenie postępowań w sprawie uzyskania pozwoleń wodnoprawnych,
 • Prowadzenie postępowań w sprawie stosunków wodnych,
 • Prowadzenie postępowań w sprawie zezwolenia na wycinkę drzew.

 

Prawo rzeczowe i gospodarka nieruchomościami

 • Regulacja stanów prawnych nieruchomości.
 • Prowadzenie postępowań w sprawie zasiedzenia nieruchomości
  i służebności gruntowych,
 • Prowadzenie postępowań w sprawie służebności przesyłowych,
 • Prowadzenie postępowań w sprawie podziałów nieruchomości,
 • Prowadzenie postępowań w sprawie rozgraniczenia nieruchomości,
 • Prowadzenie postępowań w sprawie odrolnienia nieruchomości,
 • Prowadzenie postępowań w sprawach związanych z prawem
  wieczystego użytkowania:

  • a) zmiany umowy,
  • b) zmiany wysokości opłat rocznych,
  • c) nałożenie opłat dodatkowych,
 • Prowadzenie spraw związanych z wywłaszczeniem lub odwłaszczeniem nieruchomości.

spec

208

Spraw rocznie

1600

Maili miesięcznie

532

Zadowolonych klientów

3120

Zjedzonych precli

Zapewniamy obsługę wszystkich uczestników procesu budowanego

 • Badanie stanu faktycznego i  prawnego nieruchomości (przygotowywanie tzw. raportów due diligence),
 • Reprezentację w negocjacjach związanych z nabyciem nieruchomości,
 • przygotowanie i negocjowanie projektów umów kupna – sprzedaży nieruchomości,
 • Ustalanie i porządkowanie stanu prawnego nieruchomości,
 • pomoc prawną we wszelkiego rodzaju postępowaniach administracyjnych związanych z ustaleniem warunków zabudowy, ustaleniem lokalizacji inwestycji celu publicznego, ochrony środowiska w tym decyzji środowiskowej, prawa budowlanego, decyzji zezwalających na realizację inwestycji liniowych,
 • Przygotowanie umów związanych z realizacją zamierzeń budowlanych takich jak umowy o prace projektowe, o roboty budowlane, umów podwykonawczych, umów deweloperskich,
 • reprezentację w sporach oraz w procesach pomiędzy uczestnikami procesu budowlanego.
 • Uczestniczymy w procedurach sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego jak i studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego gminy, dokonujemy analiz  ustaleń tych dokumentów pod kątem inwestycyjnym.
 • Świadczymy usługi w zakresie prowadzenia sporów dotyczących uchwalania planów miejscowych, jak i innych przepisów prawa miejscowego.
 • Świadczymy pomoc prawną w zakresie bieżącej obsługi korporacyjnej spółek handlowych.

spec3

Obsługa prawna

 • Indywidualnych klientów – osób fizycznych
 • Podmiotów gospodarczych – w tym spółek prawa handlowego
 • Stowarzyszeń
 • Wspólnot mieszkaniowych
 • Jednostek samorządu terytorialnego
 • Organów administracji publicznej

 

Rodzaje obsługi

 • Obsługi stałej
 • Obsługi doraźnej – do danej, konkretnie zleconej sprawy
 • Obsługi tradycyjnej
 • Obsługi na odległość, z wykorzystaniem
  nowoczesnych form komunikacji

Formy świadczeń

 • Udzielenie porad i konsultacji prawnych
 • Sporządzenie pisemnej opinii prawnej
 • Sporządzenie pisma (listu radcowskiego)
 • Brania udziału w rozmowach klienta lub negocjacjach w jego imieniu
 • Reprezentacji klienta przed:  organami administracji publicznej, sądami powszechnymi
  sądami administracyjnymi – WSA i NSA

 

Szkolenia

 • Postępowania administracyjnego,
 • Prawa budowlanego,
 • Gospodarki przestrzennej,
 • Gospodarki nieruchomościami,
 • Prawa ochrony środowiska.

Zespół


Poznaj zespół rzetelnych
profesjonalistów.

radca prawny, partner

Sławomir Kozłowski

email: s.kozlowski@kancelariakozlowski.pl

tel: +48 505163626

Doświadczenie:

Radca prawny. Partner zarządzający.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Działalność zawodową rozpoczął od pracy w Urzędzie Miasta Krakowa, sprawując między innymi funkcję dyrektora wydziału architektury, geodezji i budownictwa. Od 2002 roku prowadzi własną działalność.

Autor i współautor licznych opinii prawnych, analiz i ekspertyz  z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego,  prawa budowlanego, prawa administracyjnego, prawa ochrony środowiska, prawa rzeczowego, gospodarki nieruchomościami.

 

Trener szkoleń prowadzonych dla pracowników organów administracji samorządowej i rządowej,  z zakresu prawa budowlanego, planowania przestrzennego, prawa administracyjnego, prawa ochrony środowiska, prawa geodezyjnego, gospodarki nieruchomościami.

 

Współautor, nagrodzonej przez Ministra Budownictwa, publikacji Instytutu Rozwoju Miast pt. „Vademecum Gospodarki Przestrzennej”.

Specjalizacja:

Specjalizuje się w doradztwie w zakresie realizacji zamierzeń inwestycyjnych – począwszy od audytu nieruchomości, poprzez prowadzenie wszelkich postępowań administracyjnych i sądowych, koniecznych do przygotowania, realizacji i oddania do użytkowania zamierzeń inwestycyjnych, skończywszy na przygotowaniu i negocjacji umów o roboty budowlane.

Wolny czas, o ile go ma, poświęca swoim bliskim, ogrodowi, dobrej książce i muzyce, cardmakingowi i podróżom.

Radca prawny, partner

Paweł Nowak

email: p.nowak@kancelariakozlowski.pl

tel: +48 785 584 184

Doświadczenie:

Radca prawny. Partner.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Posiada dziesięcioletnie doświadczenie w obsłudze prawnej osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych z branży deweloperskiej. Jego zainteresowania zawodowe koncentrują się na prawie administracyjnym, budowlanym, problematyce zagospodarowania przestrzennego oraz środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji budowlanych. Zajmuje się projektami dotyczącymi weryfikacji oraz regulacji stanu prawnego nieruchomości, jak również bieżącą obsługą procesu inwestycyjnego. Aktywnie i skutecznie wspiera inwestorów na wszystkich etapach realizacji zamierzeń budowlanych, pomaga w uzyskiwaniu wszelkich decyzji administracyjnych związanych z procesem inwestycyjnym.  Doradza przy zawieraniu różnego rodzaju transakcji dotyczących nieruchomości oraz inwestycji budowlanych (umowy sprzedaży, najmu, dzierżawy, umowy o roboty budowlane, umowy konsorcjum, umowy o prace projektowe). Prowadzi postępowania administracyjne oraz sądowe dotyczące m. in. ustalania warunków zabudowy, pozwoleń na budowę, decyzji środowiskowych, opłat za użytkowanie wieczyste, wywłaszczania oraz zwrotu wywłaszczonych nieruchomości, podziałów nieruchomości, odszkodowań z tytułu spadku wartości nieruchomości na skutek wejścia w życie planów miejscowych.

Ponadto jest wykładowcą z zakresu postępowania administracyjnego oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego w Ośrodku Rzeczoznawstwa i Szkolenia Budowlanego Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa w Krakowie. Posługuje się językiem angielskim.

Wolny czas spędza z żoną i córką starając się je zarazić swoją pasją do tenisa i podróży.

Radca prawny, partner

Grzegorz Matoga

email: g.matoga@kancelariakozlowski.pl

tel: +48 505 438 864

Doświadczenie:

Raca prawny. Partner.

Absolwent Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Od listopada 2006 roku związany z Kancelarią. Specjalizuje się w zagadnieniach ob­ro­tu nie­ru­cho­mo­ścia­mi i problematyce procesu inwestycyjnego. W ramach prowadzonej działalności świadczy także usługi w zakresie bieżącej obsługi podmiotów gospodarczych, w tym licznych firm architektonicznych, deweloperskich i wykonawczych. Re­pre­zen­tu­je klien­tów w po­stę­po­wa­niach ad­mi­ni­stra­cyj­nych, są­do­wych oraz są­do­wo­administra­cyj­nych.

 

Prywatnie miłośnik dobrej muzyki oraz literatury science fiction.

Radca prawny

Adam Wróblewski

email: a.wroblewski@kancelariakozlowski.pl

tel: +48 785 584 184

Doświadczenie:

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Doświadczenie zawodowe zdobywał w organach administracji publicznej, między innymi prowadząc obsługę prawną Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Krakowie – Powiat Grodzki,
a także współpracując z renomowanymi kancelariami radców pranych zajmującymi się prawną problematyką procesu inwestycyjnego, obrotu nieruchomościami oraz zarządu nieruchomościami. Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie administracyjnym oraz rzeczowym, reprezentując klientów przed organami administracji architektoniczno – budowlanej, nadzoru budowlanego, sądami administracyjnymi oraz powszechnymi na terenie całego kraju. Obszarem swojej praktyki obejmuje również prawo rodzinne, prowadząc sprawy dotyczące alimentów, rozwodów, ustalenia kontaktów
z dziećmi, ustalenia sposobu korzystana ze wspólnego mieszkania oraz podziału majątku wspólnego. Z kancelarią współpracuje od 2012 roku, zajmując się kompleksową obsługą inwestycji budowlanych, w szczególności świadcząc pomoc prawną w zakresie praktycznych zagadnień dotyczących uzyskiwania decyzji ustalających warunki zabudowy, pozwoleń na budowę, postępowań legalizacyjnych, przyjęcia obiektów budowlanych do użytkowania oraz ochrony interesów uczestników procesu inwestycyjnego. Zajmuje się problematyką odpowiedzialności zawodowej oraz dyscyplinarnej członków samorządu zawodowego architektów oraz inżynierów budownictwa. Posługuje się językiem angielskim. Prywatnie miłośnik gór, motoryzacji, dobrej literatury i muzyki.

Adwokat

Karolina Kochańska

email: k.kochanska@kancelariakozlowksi.pl

tel: +48 537 987 654

Doświadczenie:

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydziału Prawa i Administracji.

Specjalizuje się w kompleksowej obsłudze gospodarczej i korporacyjnej deweloperów oraz postępowaniach wieczystoksięgowych.

Doświadczenie zdobywała w toku kilkuletniej pracy w kancelarii adwokackiej świadczącej obsługę zagranicznej grupy kapitałowej o profilu deweloperskim, prowadzoną w języku angielskim.

Ma talent do odnajdywania zaginionych właścicieli nieruchomości i regulowania stanów prawnych.

Włada biegle językiem angielskim, posiada certyfikat International Legal English Certificate z oceną z wyróżnieniem.

Prywatnie zagorzała fanka siłowni i skandynawskich kryminałów.

Architekt

Beata Hawryło

email:

tel:

Doświadczenie

Absolwentka Politechniki Krakowskiej na Wydziale Architektury i Urbanistyki.

Praktykę zawodową zdobyła w biurach projektów, w których pracowała od ukończenia studiów uczestnicząc przy tworzeniu projektów dotyczących zarówno budynków mieszkalnych jak i użyteczności publicznej.

Obecnie od 2005 roku jest pracownikiem Kancelarii, gdzie zajmuje się sprawami dotyczącymi procesu inwestycyjnego i związanymi z nim procedurami administracyjnymi, prawem budowlanym i warunkami technicznymi, pomagając klientowi przejść przez długi biurokratyczny proces zatwierdzeń i uzgodnień związanych z uzyskaniem decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o pozwoleniu na budowę.

Wolne chwile poświęca dobrej książce o tematyce fantastycznej lub wędrówkom po zakamarach ulic i „odkrywaniu” architektury.

Aplikant aplikacji radcowskiej

Monika Skowyra

email:

tel:

Doświadczenie:

Absolwentka aplikacji radcowskiej

Absolwentka Krakowskiej Akademii im. A. F. Modrzewskiego, Wydział Prawa i Administracji. Specjalizuje się w prawie administracyjnym, transportowym i budowlanym. Wieloletnią praktykę zawodową zdobyła pracując w znanych i cenionych kancelariach prawnych specjalizujących się w zakresie prawa transportowego oraz prawa budowlanego. Zawodowo realizuję się, także jako  doświadczony trener   prowadząc szkolenia z zakresu prawa administracyjnego,  transportowego, a także budowlanego.

Prywatnie, każdą wolną chwilę spędza na poszukiwaniu adrenaliny, którą odnajduje
trenując kolarstwo górskie.

Asystent radcy prawnego

Jarosław Jurek

email:

tel:

Doświadczenie:

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Doświadczenie zawodowe zdobywał podczas licznych praktyk studenckich w krakowskich kancelariach oraz pracując na stanowisku asystenta radcy prawnego w kancelarii prawnej zajmującej się obsługą podmiotów gospodarczych.

Do jego głównych zainteresowań należą prawo cywilne, gospodarcze i europejskie.

Posługuje się językiem włoskim oraz prawniczym językiem angielskim (w 2014 r. uzyskał International Legal English Certificate)

Prywatnie pasjonat sportu, prawa sportowego, gotowania i kultury włoskiej.

Sekretarka

Gabriela Góral

email:

tel:

Doświadczenie:

Z kancelarią jestem związana od 2004 roku.  Kieruje pracą biura Kancelarii, zapewniając jej bieżącą obsługę administracyjną.  Odpowiadam za całokształt spraw organizacyjnych, a także funkcjonowanie sekretariatu oraz archiwum. Ponadto koordynuje obieg korespondencji przychodzącej i wychodzącej oraz odpowiadam za prawidłowy przepływ informacji oraz dystrybucję poczty wśród pracowników. Zarządzam przygotowaniem zamówień oraz kontaktami z dostawcami usług dla Kancelarii. Nadzoruje rozliczenia z Klientami.
Prywatnie jestem mamą małego mężczyzny, który codziennie uczy mnie odkrywać świat na nowo.

Asystent radcy prawnego

Tomasz Grudzień

email:

tel:

Doświadczenie:

Jestem studentem prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 2013 roku uczestniczę w prowadzeniu postępowań w zakresie uzyskania decyzji środowiskowych oraz decyzji o warunkach zabudowy i pozwoleń na budowę. Przygotowuję analizy prawne dotyczące odpowiedzialności zawodowej i dyscyplinarnej członków samorządów zawodowych.

Jestem również absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie,  w specjalności odnowa psychosomatyczna.  Jestem również aktywnym biegaczem, maratończykiem. Wolne chwile lubię poświęcać na czytanie dobrych książek i graniu na gitarze

Specjalista spraw ochrony środowiska

Marika Cepil

email:

tel:

Kontakt


Masz pytanie?
Bądźmy w kontakcie.

ul. Masarska 9/81
31-534 Kraków

+48 12 445 65 65
+48 513 400 550
skk@adres.pl

Godziny pracy:
Pn-Cz od  8.30 do 16.30
Pt od 8.30 do 15.00

 

Siedziba spółki znajduje się w budynku apartamentowca mieszczącego się na ul. Masarskiej 9, zlokalizowanego vis a vis budynku Galerii Kazimierz.
Wejście do kancelarii znajduje się na prawo od wejścia do klatki nr 4 tego budynku, z poziomu terenu.

Dojazd z centrum miasta – spod dworca Kraków – Główny, zajmuje około 10 minut – należy jechać w stronę Ronda Grzegórzeckiego a następnie Galerii Kazimierz. Samochód można zaparkować na parkingu obok apartamentowca lub na okolicznych ulicach – uwaga-  obowiązuje w tym miejscu strefa parkowania lub na parkingu Galerii Kazimierz.

Dojazd tramwajami jest możliwy liniami nr 1,9,11,14,20,22,50,51 – należy wysiąść na przystanku „Rondo Grzegórzeckie” lub liniami autobusowymi liniami nr 115 i 128 – należy wysiąść na przystanku „Rondo Grzegórzeckie”.

Formulary kontaktowy